W dzisiejszym świecie istnieje wiele praw i przepisów, których organizacje muszą przestrzegać. Te przepisy i regulacje często dotyczą takich obszarów, jak zgodność, bezpieczeństwo, zarządzanie dokumentacją, etyka i inne.

Korporacja może naruszać prawo, jeśli nie przestrzega tych przepisów. Jednym z przykładów jest firma, która nie zapewnia swoim pracownikom bezpiecznego środowiska pracy, może zostać ukarana grzywną lub nawet zostać zamknięta przez władze.

Ryzykowna taktyka komunikacji korporacyjnej

Komunikacja korporacyjna może być ryzykowna, jeśli stanie się zbyt osobista lub jeśli firma nie jest wystarczająco przejrzysta.

Zrozumiałe jest, że firmy chcą się uczłowieczyć, aby łączyć się z klientami na bardziej osobistym poziomie. Jednak podczas procesu tworzenia tej osobistej więzi mogą zapomnieć, że nadal zajmują się marketingiem swojego produktu, a nie o nich jako o ludziach.

Niektóre firmy popełniają również błędy, jeśli chodzi o przejrzystość strategii komunikacji. Aby firmy mogły im zaufać, ważne jest, aby były uczciwe i otwarte w stosunku do swoich klientów.

Czy stwarzasz większe ryzyko dla swojej firmy?

Kiedy myślimy o ryzyku, często myślimy o spektrum od niskiego do wysokiego, ale bardziej pomocne jest zastanowienie się nad prawdopodobieństwem wystąpienia zdarzenia. Różnica między tymi dwoma polega na tym, że wystąpienie zdarzenia o niskim prawdopodobieństwie może mieć większy wpływ na Twoją firmę niż wystąpienie zdarzenia o wysokim prawdopodobieństwie wystąpienia.

Najlepszym sposobem radzenia sobie z ryzykiem jest zapobieganie. Istnieje wiele sposobów, w jakie właściciele firm mogą ograniczyć swoje ryzyko, oceniając potencjalne zagrożenia i rozumiejąc ich podatności operacyjne.

Istnieją trzy rodzaje ryzyka:

  • Ryzyko zewnętrzne – to te ryzyka poza granicami firmy, które mogą mieć wpływ na jej działalność
  • Ryzyko wewnętrzne – to te ryzyka w granicach firmy, które mogą mieć wpływ na jej działalność
  • Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym – to wtedy, gdy ograniczasz lub planujesz dla wszystkich rodzajów ryzyka

Jak chronić się przed komplikacjami prawnymi w miejscu pracy

W Stanach Zjednoczonych tytuł VII ustawy o prawach obywatelskich chroni pracowników przed molestowaniem seksualnym. Zakazuje wszelkich form molestowania seksualnego i wymaga od pracodawców podjęcia szybkich i odpowiednich działań w celu ochrony swoich pracowników.

EOEEA jest agencją samoregulacyjną. Ustanowił zestaw Zasad i Kodeksów Postępowania dla swoich członków, aby zapobiegać nadużyciom i zapewniać zgodność z obowiązkami prawnymi. EOEEA opracowała również Kodeks molestowania seksualnego, który pomaga firmom skutecznie reagować na takie zdarzenia.

Odpowiedź na roszczenia dotyczące molestowania seksualnego:

  • Mieć wewnętrzną politykę, która definiuje molestowanie seksualne, w tym przykłady, jak będzie traktowane i konsekwencje dla tych, którzy popełnili przestępstwo
  • Zapewnienie obowiązkowych szkoleń z zakresu ochrony miejsca pracy dla wszystkich przełożonych i kierowników – Zapewnienie, że te kursy szkoleniowe

Znaczenie ustanowienia silnych zasad i procedur w dziale komunikacji korporacyjnej Twojej firmy

Dział komunikacji korporacyjnej firmy jest odpowiedzialny za zapewnienie, że pracownicy znają jej zasady i procedury. Polityki te mogą obejmować takie kwestie, jak polityka bezpiecznego środowiska pracy, polityka bezpiecznego środowiska, polityka dotycząca molestowania seksualnego, polityka różnorodności i integracji, protokół mediów społecznościowych itp.

Każda firma ma swój własny zestaw zasad. Istnieją jednak pewne podstawowe wartości, które powinny znaleźć się w polityce każdej firmy. Na przykład ważne jest, aby firma zapewniała bezpieczną przestrzeń do pracy dla swoich pracowników. Oznacza to, że zasady powinny uwzględniać dobro wszystkich pracowników, zapewniając im dostęp do zasobów, takich jak szkolenia w zakresie molestowania seksualnego lub różnorodność oraz szkolenia integracyjne, jeśli ich potrzebują.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *